Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kolding Radikale Venstre

Publiceret

09. januar
2015

Vedtægter

Vedtægter - Foreningen Radikale Venstre i Kolding

§ 1. Navn og medlemskab 
Kommuneforeningens navn er: Det Radikale Venstre I Kolding Kommune
Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Kolding Kommune, er medlem af kommuneforeningen.
Ret til medlemskab har som enhver som tilslutter sig partiets formål og ikke er medlem af noget andet politisk parti i Danmark. 

§ 2. Formål
Kommuneforeningens formål er:
at fremme den politiske aktivitet i kommunen med henblik på at skabe størst mulig medlemstilslutning til kommuneforeningen og størst mulig tilslutning til Det Radikale Venstres politik,
at lede Det Radikale Venstres arbejde i kommunen,
at sikre samarbejde med kommunens valgte radikale kommunalpolitikere,
at sikre opstilling af radikale kandidater til kommunevalg,
at gennemføre valgkamp ved kommunevalg,
opstille folketingskandidat(er) og forestå valgkamp
at medvirke i valgkampe ved regionsrådsvalg, folketingsvalg og Europaparlaments-valg samt ved folkeafstemninger i øvrigt.

§ 3. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er kommuneforeningens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes i april.
Indkaldelsen skal med mindst to ugers varsel og med angivelse af dagsorden ske skriftligt til medlemmerne i foreningen - eller ved annoncering i et medlemsblad, der mindst dækker foreningens geografiske område.
Møde- tale- og stemmeret på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger eller opstillingsmøder har alle, der er medlem af foreningen og som har betalt kontingent rettidigt, det vil sige senest 14 dage før det møde, hvor stemmeafgivningen finder sted.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. valg af dirigent, mødesekretær og stemmetællere
2. a) formandens beretning
b) beretning fra folketingsmedlem(mer)
c) beretning fra byrådsgruppen
d) politisk debat
3. forelæggelse af det reviderede regnskab
4. fastsættelse af kontingent for det følgende år
5. behandling af indkomme forslag
6. valg af
a) formand
b) bestyrelsesmedlemmer c) suppleanter
d) revisorer og revisorsuppleant
7. valg af HB kandidat
8. valg af delegerede til storkredsforsamlingen
9. valg af delegerede til regionsforsamlingen
10. valg af delegerede til landsmødet
11. valg af folketingskandidat(er)
12. beslutning vedr. evt. deltagelse i fælles opstilling af storkredsens folketingskandidater
13. eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. 

§ 4. Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af
a) formand,
b) 6 medlemmer valgt af generalforsamlingen.
Partiets repræsentant(er) i byrådet, en repræsentant valgt af den lokale RU-organisation (Radikal Ungdom af 1994) og bosiddende i kommunen tiltræder bestyrelsen uden stemmeret.
Formanden vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.
Hvert år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen og 3 suppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Valgbar er ethvert medlem af foreningen, som har betalt kontingent rettidigt, det vil sige senest 14 dage før det møde, hvor valget finder sted.
I sager, som er optaget på den til bestyrelsesmedlemmerne udsendte dagsorden, der udsendes med mindst 8 dages varsel, er bestyrelsen beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal. I andre sager er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for at optage sagen på dagsordenen. Ved afstemning gælder absolut stemmeflertal.
Senest en måned efter generalforsamlingen afholder bestyrelsen sit første møde. Bestyrelsen vælger på dette møde næstformand, sekretær og kasserer af sin midte, der sammen med formanden udgør forretningsudvalget.
Bestyrelsen indkaldes så ofte, formanden finder det fornødent, dog mindst 4 gange årligt, og den skal indkaldes, når mindst 2 medlemmer over for formanden fremsætter ønske herom.
Kommuneforeningen tegnes af formanden og af 1 medlem af bestyrelsen.
Forlader et medlem bestyrelsen inden den valgte periodes udløb, indtræder suppleanten i den resterende del af den afgående medlems periode.Forlader et medlem bestyrelsen på en generalforsamling, hvor de ikke er på valg, vælges der ny for 1 år,sammen med de bestyrelsesmedlemmer der afgår efter tur.

§ 5. Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Medlemskontingentet forfalder den 1. januar i det år, for hvilket kontingentet gælder og skal for opnåelse af fulde medlemsrettigheder være indbetalt senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves af landsforbundet.
Kommuneforeningen udreder af medlemskontingent evt. økonomiske bidrag til storkredsforsamlingen og regionsforsamlingen, således som disse organisationsled måtte beslutte.
Revisorerne har pligt til mindst en gang i løbet af regnskabsåret at gennemgå foreningens regnskab og bilag samt kontrollere beholdningens tilstedeværelse. 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/5 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med motiveret forslag til dagsorden. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles senest 2 uger efter, at formanden har modtaget anmodning om afholdelse, og indvarsles i øvrigt efter reglerne i § 3.
Fristen for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan, efter udskrivning af folketingsvalg og hvis situationen kræver det, reduceres til 4 dage.

§ 7. Kommunalvalg
På den ordinære generalforsamling forud for et kommunevalg træffes bestemmelse om antal af lister, samt om der skal tages eventuelle geografiske eller andre hensyn ved listens (listernes) sammensætning. Der kan træffes beslutning om evt. indgåelse af liste- og valgforbund.
Senest 6 måneder før et kommunevalg fastsætter bestyrelsen tid og sted for opstillingsmødet, der indvarsles efter reglerne i § 3.
Opstilling af kandidatliste til kommunevalget sker på opstillingsmødet.
Kandidaternes rækkefølge afgøres ved at 1. og 2. pladsen besættes ved særskilt afstemning og med absolut flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede, eventuel ved bundet omvalg. Er begge køn ikke repræsenteret ved de 2 første pladser, besættes 3. pladsen ved en særskilt afstemning af det ikke repræsenterede køn. De øvrige pladser fordeles i en eller to afstemninger.
Dagsorden for opstillingsmødet skal mindst indeholde følgende punkter
- valg af dirigent, mødesekretær og stemmetællere
- behandling af forslag til kommunalpolitisk program
- vedtagelse af opstillingsform (partiliste eller sideordnet )
- opstilling af kandidatliste (evt. bemyndigelse til bestyrelsen om udvidelse af denne)
- eventuelt.

§ 8. Valg og afstemninger
Alle valg og afstemninger foretages som fastsat i landsforbundets vedtægter og i landsforbundets supplerende bestemmelser herom.

§ 9. Urafstemning
Beslutning om eventuel urafstemning (skriftlig afstemning blandt alle medlemmer) vedrørende emner eller personvalg kan træffes på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling eller den ordinære generalforsamling, forudsat at punktet er optaget på dagsordenen.
Bestyrelsen formulerer afstemningstemaet og afstemningsproceduren til godkendelse på generalforsamlingen.
Urafstemning forberedes, ledes og kontrolleres af bestyrelsen, foreningens revisor og dirigenten ved den sidst afholdte generalforsamling.

§ 10. Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling hvor ændringsforslaget er optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen samt bekendtgjort samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen.
Ændringer i vedtægterne, der er en følge af ændringer i Det Radikale Venstres landsforbunds vedtægter, kan dog umiddelbart indarbejdes og meddeles på førstkommende ordinære generalforsamling.
Bestemmelserne i landsforbundets vedtægter er i øvrigt gældende for foreningen.

§ 11. Opløsning
Eventuel opløsning af kommuneforeningen kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor forslag om foreningens opløsning skal være opført på dagsordenen og når mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede. Afgørelsen kræver simpelt flertal.
Er den ordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig indkaldes der tidligst 4 uger efter og senest 8 uger efter til en ekstraordinær generalforsamling med samme punkt på dagsordenen. Afgørelsen kræver at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
Ved en eventuel opløsning overgår kommuneforeningens midler til Landsforbundet.
Eventuel opløsning af kommuneforeningen i forbindelse med en kommunal strukturændring skal ske efter konsultation med Landsforbundets forretningsudvalg og efter dettes anvisninger. 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27-04-2011 til ikrafttræden den 27-04-2011.